Štatút súťaže s JOJ Šport

Späť na zoznam

1. VYHLASOVATEĽ a ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

1.1. Vyhlasovateľom súťaže je produkt Plustelka, patriaci spoločnosti: Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO: 36 364 568, IČ DPH: SK 2022201709, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 3885/B, (ďalej len „vyhlasovateľ“).

1.2. Organizátorom súťaže je spoločnosť: Towercom, a.s. Cesta na Kamzík 14,
831 01 Bratislava, IČO: 36 364 568, IČ DPH: SK 2022201709, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 3885/B, (ďalej len „organizátor“).

1.3. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) je prevádzkovateľom
vyhlasovateľ.

1.4 Táto súťaž nie je organizovaná v mene spoločnosti Facebook a údaje, poskytnuté
súťažiacimi, budú použité výlučne vyhlasovateľom a organizátorom na účely tejto
súťaže a v súlade s týmto štatútom a najmä jeho čl.7.

2. DOBA TRVANIA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE

2.1. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od  
29.4.2024do 6.5.2024 (ďalej len ako „doba trvania súťaže“) a to
na facebookovom profile produktu vyhlasovateľa Towercom, a.s., Plustelka – oficiálny profil, pričom predmetomsúťaže bude vytvoriť textovú podobu krátkeho hokejového pokriku so zakomponovaním variácií slova „Plustelka“ a ten následne uviesť do komentára pod príspevok na sociálnej sieti Facebook s oznamom o spustení súťaže. Komentár musí byť v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte. Výhercami sa stanú traja autori komentárov tí , ktorých komentáre budú mať najviac označení „Páči sa mi to“.

2.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo dobu trvania súťaže kedykoľvek, aj bez udania
dôvodu, predĺžiť či skrátiť, zmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zrušiť.

3. VÝHRA V SÚŤAŽI

3.1. Výhrou v súťaži sú predmety, 3 výherné balíky TV JOJ pri príležitosti IIHF 2024 venované spoločnosti Towercom, a.s., Plustelka, (ďalej len „výhra“).

3.2. Do súťaže bude zaradený iba súťažiaci, ktorý splní všetky podmienky stanovené
týmto štatútom súťaže.

3.3. Výhru získa ten účastník, ktorý splnil všetky podmienky súťaže a bol vyžrebovaný
zo všetkých odpovedí zástupcom vyhlasovateľa alebo organizátora (ďalej len
„výherca“). Vyhlasovateľ vyberie troch výhercov s najvyšším počtom označení „Páči sa mi to“ na ich súťažnom komentári.

5. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

5.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné
podmienky:
a) má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a zároveň
b) má minimálne 18 rokov a zároveň
c) splní podmienky účasti v súťaži podľa tohto štatútu súťaže a zároveň
d) nie je z účasti na súťaži vylúčená podľa bodu 5.4. tohto štatútu súťaže,
(ďalej len „účastník“).

5.2. Oprávnený účastník sa môže zúčastniť súťaže iba raz (t.j. iba jedným komentárom
s odpoveďou/odpoveďami), a to nasledovným spôsobom:
- na facebookovom profile produktu vyhlasovateľa (ďalej iba „FB profil“) uverejní komentár s
textom podľa zadania súťaže pod súťažným príspevkom
vyhlasovateľa, v čase doby trvania súťaže.

5.3. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže (uverejnením komentára pod súťažným
príspevkom na FB profile) vyhlasuje a potvrdzuje, že:
a) súhlasí s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte, čo zahŕňa aj súhlas s
účasťou v súťaži a súhlas so spracovaním svojich osobných údajov,
b) berie na vedomie, že ak jeho komentár, resp. príspevok na FB profile bude
obsahovať vulgárny, alebo ľudskú dôstojnosť urážajúci obsah, alebo obsah porušujúci
právny poriadok alebo dobré mravy, bude zo súťaže vyradený a jeho komentár
vymazaný,
c) si je vedomý toho, že v súlade s aktuálnym právnym poriadkom Slovenskej republiky
výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať súdnou cestou,
d) berie na vedomie, že vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v
súvislosti s nesprávnymi údajmi, ktoré poskytol účastník,
e) berie na vedomie, že v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa tejto súťaže, bude
rozhodnutie vyhlasovateľa konečné a záväzné a účastník ho bude rešpektovať.

5.4. Zo súťaže sú vylúčené nasledovné osoby:
- osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky uvedené v tomto štatúte
alebo pravidlá súťaže v tomto štatúte uvedené porušia. Na osoby zo súťaže vylúčené
sa hľadí, ako keby sa súťaže nezúčastnili. O vylúčení osoby zo súťaže rozhoduje s
konečnou platnosťou vyhlasovateľ súťaže.

6. OZNÁMENIE A ODOSLANIE VÝHRY V SÚŤAŽI

6.1 Vyhlasovateľ zverejní výsledky súťaže dňa 7.5.2024 na svojom FB profile.
Vyhlasovateľ alebo organizátor vyrozumie vyžrebovaného výhercu súťaže
prostredníctvom komentára/správy k súťažnému postu účastníka súťaže, v ktorom bude
označený užívateľským menom, s ktorým sa zapojil do súťaže.

6.2. V prípade, ak:
a) sa vyhlasovateľovi alebo organizátorovi nepodarí skontaktovať s výhercom do 7 dní
od zverejnenia výsledkov súťaže, alebo
b) ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas,
resp. nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, bude vybraný nový výherca.

6.3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené
pre účasť v súťaži boli splnené alebo nie. Výhru nemôže získať súťažiaci, ktorý nesplnil,
aj keď iba čiastočne, niektorú z podmienok stanovených týmto štatútom.


7. OSOBNÉ ÚDAJE

7.1 Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné
údaje v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej
sa účastník zapojil do súťaže, ako aj jeho meno a priezvisko, e-mail, poštová adresa a
telefónne číslo v prípade, ak sa stane výhercom, môžu byť použité a uchovávané
primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže,
odovzdanie a prevzatie výhry) a to po dobu trvania súťaže a následného času
potrebného na spracovanie výsledkov súťaže, odovzdanie výhier a splnenie prípadných
súvisiacich povinností, vyplývajúcich vyhlasovateľovi z príslušných právnych predpisov,
vyhlasovateľom ako prevádzkovateľom a organizátorom. Súhlas je udelený dobrovoľne
a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla vyhlasovateľa.
Súťažiaci má práva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR), t. j. predovšetkým:
-právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
-právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu
spracúvania,
-právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
-právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich
osobných údajov.
Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ alebo
sprostredkovatelia, v rozsahu a podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom, sú
oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako
automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle
GDPR) a používať údaje v súlade s právnym poriadkom SR.


8. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

8.1 Žiaden z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou iného
plnenia.

8.2 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže
alebo súťaž zmeniť či zrušiť bez udania dôvodu. Zmena súťažných pravidiel a tohto
štatútu je možná len písomnou formou a zverejnením na FB profile vyhlasovateľa a na
jeho web stránke www.plustelka.sk


8.3 Tento štatút súťaže je k dispozícii na stránke vyhlasovateľa www.plustelka.sk a rovnako
aj na jeho FB profile.

8.4. Tento štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom 29.4.2024 a v plnom
rozsahu nahrádza všetky predchádzajúce verzie štatútu vrátane jeho dodatkov.

V Bratislave, dňa 29.4.2024

Towercom, a.s.